صفحات

۱۳۹۱ دی ۸, جمعه

حق تعیین سرنوشت

هيچ چيز به جز حق حيات انسان، حق انتخاب و كرامت انساني او مقدس نيست و هر مقدس سازى ديگرى مقدمه ناگزير حذف خونين و بدون گذشت ديگري است كه مرزهاي مقدس ما را باور نكرده و در صدد گذشتن از ان است.

بنا بر كدام معيار اخلاقى و بر اساس چه اصل منطقى مقدس سازى امرى همچون حفظ نظام در ج.ا كه نتيجه ناگزير ان سركوب و كشتار مخالفان و براندازان بالقوه نظام سياسي است تقديسي نكوهيده، نامقبول و واپسگرايانه است اما مقدس سازي تماميت ارضي كه نتيجه ناگزير ان هم سركوب، كشتار و حذف تجزيه طلبان است اخلاقى، پيشرو، شجاعانه و شرافتمندانه است؟

۱۳۹۱ آذر ۲۸, سه‌شنبه

ایمنی مدارس در ایران


گفتگو درباره ایمنی در مدراس، برنامه افق صدای امریکا