صفحات

۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه

حمله نظامی یا مداخله بشردوستانه؟

در روزهای اخیر مطالب بسیاری درباره حمله نظامی احتمالی به ایران در فضای مجازی منتشر شده است. بیانیه ها، تحلیلها و یادداشتهای مرتبط با این موضوع را می توان در سه دسته جای داد:
     دسته نخست تحلیلها موضع کسانی را بازتاب می دهند که با دریافت کمک از کشورهای خارجی مخالف هستند و ضمن دعوت از همه نیروها و جریانهای سیاسی برای ایستادگی در برابر هر نوع تهدید خارجی و حمله نظامی احتمالی، پذیرش کمکها و حمایت سیاسی و مالی کشورهای خارجی را نیز نافی استقلال کشورمی دانند.
    گروه دوم کسانی هستند که طلب و دریافت حمایت سیاسی از کشورهای خارجی را به منظور سرنگونی جمهوری اسلامی مجاز و حتی ضروری می دانند اما مخالف هر نوع مداخله نظامی خارجی هستند و حمله نظامی احتمالی به ایران را ویرانگر و در ضدیت با منافع ملی ارزیابی می کنند. ادامه مطلب